Категория статии

Търговско право

Услуги:

 • Предоставяне на правни съвети и консултации в сферата на Търговското право;
 • Изготвяне на документи за регистрация на дружество по Търговски закон на РБ;
 • Изготвяне на документи за учредяване, промени, прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел ( Фондация, Сдружение) по ЗЮЛНЦ;
 • Следване на процедура по прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и/или трети лица;
 • Изготвяне на документация и вписване на промени в подлежащите на вписване обстоятелства на Дружество регистрирано в Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания;
 • Регистрация на свободна професия в Регистър Булстат към Агенция по вписвания;
 • Обявяване на актове;
 • Публикуване на Годишни финансови отчети или Декларация за липса на търговска дейност;
 • Пререгистрация на ЮЛНЦ в Търговски регистър и регистъра на юлнц към Агенция по вписвания;
 • Регистрация, промени, заличаване на Клон на чуждестранно юридическо лице;
 • Регистрация и промени на обстоятелства на търговски представителства на чуждестранни юридически лица в БТПП;
 • Прекратяване на Дружество, изготвяне на пълен набор от правни документи за следване процедура по ликвидация и заличаване на търговец от Търговски Регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията;
 • Правни консултации и представителство във връзка с получаване на Лиценз и Разрешения в законоустановените за това случаи при упражняване на определена търговска дейност.