Категория статии

Действителни собственици на юридическите лица в България

В периода от 1 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г. търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел (сдружения, фондации) бяха задължени да подадат по тяхната партида на регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в България, данни за техните крайни (действителни) собственици съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Юридически лица с нестопанска цел, като асоциации, фондации, пререгистрирани след 31 януари 2019 г. в Агенцията по вписванията, имаха срок да декларират данни за своите собственици в рамките на 4 (четири) месеца от пререгистрацията.

Понастоящем при регистрация на ново дружество, 7 дневен е срокът за обявяване на действителния му собственик.

Задължение за обявяване на действителни собственици имат дружествата, в които: 1. Партньор е друго юридическо лице, чиито съдружници са физически лица, с най-малко 25% (двадесет и пет процента) участие. или 2. Когато друго юридическо лице упражнява контрол върху дружеството. Контролът съществува, ако това друго юридическо лице притежава повече от половината от гласовете в Общото събрание или има право да назначава повече от половината от членовете на управителния орган. Няма задължение да се подава заявление за действителни собственици от еднолични дружества, с едноличния собственик на капитала физическо лице, както е видно от регистрацията на дружеството, която информация видима в регистъра. Заявлението се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, по електронен път или на хартиен носител. Заявлението може да бъде подадено от представителя на Дружеството или от упълномощен изрично адвокат. Данните за крайните собственици се вписват въз основа на нотариално заверена декларация от представителите на Дружеството и юридическите лица с нестопанска цел по образец съгласно приложение № 3 към чл. 38 от Наредбата за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Когато Дружеството няма физическо лице, което притежава най-малко 25% (двадесет и пет процента) от капитала и не отговаря на условието на легалната правна дефиниция на краен собственик, лице за контакт (физическо лице) с постоянно пребиваване на територията на Република България трябва да се регистрира, което дава изрично съгласие чрез нотариално заверена декларация, да се регистрира като такъв и да отговаря за Дружеството пред компетентните контролни органи. Заявлението за това подаване е Б7.

Декларирането има публичен характер. Ако юридическото лице има задължение по закон да подаде декларация за действителен собственик, но не го е направило в дадения срок, се предвижда наказание от 1 000 до 10 000 лв., като наказанието може да се изчислява всеки месец, до изпълнението на това задължение.