Категория статии

Ликвидация на търговско дружество, регистрирано в България

За "закриване" на търговско дружество в Р България следва да се проведе т. нар. "ликвидация на дружеството" и тази процедура е ясно регламентирана в Търговския закон на Република България, който последователно обхваща всички изисквания за започване и провеждане на ликвидацията.

Настоящата статия се отнася до Дружество с ограничена отговорност, което не е притежател на недвижим имот.

Ликвидацията започва със Заявление за уведомление на ТД на НАП по седалище и адрес на управление на Дружеството, за прекратяване на търговската дейност и откриване производство по ликвидация. Издаването на удостоверението от ТП на НАП отнема 1(един) месец.

Така издаденото Удостоверение (Уведомпление) от НАП е необходимо да се представи пред Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към АВ, при подаване на Заявление за прекратяване на Дружеството с ликвидация. 

Естествено, наред с Уведомлението се подава и набор от изискуемите по закон документи, в съответната предвидена форма, относно срока на провеждане на ликвидацията, назначения Ликвидатор и други особености.

Назначеният Ликвидатор се вписва по партидата на Дружеството, както и датата на прекратяване на дейността, и от този момент официално Ликвидаторът представлява Дружеството пред всички физически и юридически лица, държавни органи на власт и управление.

Ликвидатор може да бъде и лице, което не е били вписано и упражнявало дейност като Управител за Дружеството, стига да е избрано и назначено от Общото събрание (респ. Едноличния собственик) на капитала, в предвидената за това форма. 

Съгласно действащия Търговски Закон на РБ, Ликвидаторът, след валидно вписване на откритата процедура по ликвидация, отправя Покана до кредиторите на Дружеството, с която ги кани в 6 (шест) месечен срок да заявят своите вземания. Поканата се обявява в публичния Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на Дружеството.

След изтичане на 6-месечния срок, Ликвидаторът, в случай че няма подадени искове за вземания, предприема действия по уведомяване на НОИ с цел предаване на разплащателните ведомости на Дружеството. В случай, че, Дружеството не е имало никога назначен персонал, това уведомяване отново е изискуемо, с цел снабдяване на Удостоверение от НОИ.

Издаденото Удостоверение може да съдържа данни за това, че:

  1. Дружеството е имало лица, наети по трудови договори, и всички документи (разплащателни ведомости) са предадени в Националния осигурителен институт на Република България

ИЛИ

  1. Дружеството не е имало наети лица по трудови договори и не е предавало разплащателни ведомости на Националния осигурителен институт в Република България.

 

Уведомяването и получаването на това удостоверяване отнема поне 1 (един) месец.

Преди заличаване, Ликвидаторът на дружеството следва да пристъпи към подготовка на необходимите документи, с описание за извършените действия през периода на ликвидация и да премине към приключване на процедурата.

Закриването на Дружеството включва подаването на ликвидационен баланс към деня на приключване на ликвидацията, наред с останалите изискуеми по закон документи, с цел окончателно заличаване от регистъра.

В деня на подаване на Заявление за заличаване, Дружеството е задължено да подаде последна годишна данъчна декларация в съответното ТД на НАП.

През периода на ликвидация дружеството е задължено да изготвя и подава годишна данъчна декларация, както и да публикува в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ своя годишен финансов отчет.

 

 Статията е актуална към 05.07.2018 г.

 

Тази статия има информативно действие и обхваща най-общо процедурата по ликвидация в опростен вариант. Моля имайте предвид, че всяко Дружество има своите особености и това води до отразяване и в процедурата по ликвидация.

 

За повече информация и цена за конкретен случай, моля свържете се с мен чрез контактната форма.