Категория статии

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

От 01.01.2018 г. влезе в сила Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и Търговски регистър към Агенция по вписванията се преименува на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).  

Вписването на юридическите лица с нестопанска цел премина от съдилищата към регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

Съгласно § 25, алинея първа от ЗТРРЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по реда на ЗТРРЮЛНЦ в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, като сдруженията или фондациите представят вписания в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния си представител.

Агенцията по вписванията изисква от окръжния съд по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, за които се иска вписване, заличаване или обявяване - издаването на удостоверение за актуалното състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства, както и препис от актуалния учредителен акт или устав на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел.

Съдът по регистрацията издава удостоверенията в тридневен срок от поискването и незабавно служебно ги изпраща на Агенцията по вписванията. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи. След обработването и въвеждането от Агенцията по вписванията на електронно копие от фирменото дело в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел съдът архивира фирменото дело.

При пререгистрация по алинея 1-ва, юридическото лице с нестопанска цел се вписва с досегашното си наименование. като се изключва от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел, съответно на неговия клон.

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието, предава на Агенцията по вписванията данни в електронна форма за вписаните в Централния регистър юридически лица и клонове на чуждестранни юридически лица.

До изтичането на срока по § 25, ал. 1 Министерството на правосъдието поддържа публична база данни на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са подали заявление за пререгистрация.

 

Статията е актуална към дата: 10 Май‘18