Категория статии

Публичност на финансовите отчети на дружествата – основни срокове

Съгласно Закона за счетоводството предприятията са задължени да публикуват годишния си финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общо събрание на съдружниците (респ. Едноличен собственик) или акционерите, както следва:

  • от всички търговци по смисъла на ТЗ в срок до 30-ти Юни за предходната година чрез заявяване за обявяване в ТРРЮЛНЦ към АВ;
  • от ЮЛНЦ със статут в обществена полза в срок до 30-ти Юни за предходната година чрез заявяване за обявяване в ТРРЮЛНЦ към АВ.

 

Считано от 01.01.2018 г., с измененията на Закона за счетоводството:

  • бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;
  • предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период нямат задължение за подаване на годишен финансов отчет в ТРРЮЛНЦ.

 

В тази връзка, следва да се има предвид задължението за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, за подаване на Декларация, в срок до 31-ви Март, че не са осъществявали дейност през отчетния период. Държавна такса към ТРРЮЛНЦ за подаване на тази Декларация не се дължи. Декларацията може да бъде подадена единствено от Управителя (представител) на Дружеството или от изрично упълномощен за целта адвокат. От кръга на правоимащите, да подаде Декларация за липса на отчетна дейност е изключен счетоводителя. Последният има права, с нотариално заверено пълномощно да подава за обявяване съставения от него Годишен Финансов Отчет.

Декларацията може да бъде в свободен текст или подадената декларация за неактивност, съгласно Приложение 11 на НСИ, чието подаване е също в срока до 31-ви Март.

 

В срок до 31-ви юли, Агенция по вписвания предоставя информация на НАП за предприятията с неподадени или неподадено в законоустановените срокове изискуеми документи, с цел проверка и установяване на нарушения, съответно налагане на санкции.

 

 

Статията е актуална към дата: 9 Май‘18

 

Тази статия има информативно действие.

 

За повече информация за конкретен случай, моля свържете се с мен чрез контактната форма.