Категория статии

Публичност на финансовите отчети на дружествата – основни срокове

Съгласно Закона за счетоводството предприятията са задължени да публикуват годишния си финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общо събрание на съдружниците (респ. Едноличен собственик) или акционерите, както следва:

  • от всички търговци по смисъла на ТЗ в срок до 30-ти Септември за предходната година чрез заявяване за обявяване в ТРРЮЛНЦ към АВ;
  • от ЮЛНЦ със статут в обществена полза в срок до 30-ти Септември за предходната година чрез заявяване за обявяване в ТРРЮЛНЦ към АВ.

 

В тази връзка, следва да се има предвид задължението за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, за подаване на Декларация за липса на дейност на основание чл. 38 ал.9 т.2а от Зсч., в срок до 30.06. че не са осъществявали дейност през отчетния период.

Държавна такса към ТРРЮЛНЦ за подаване на тази Декларация, както и за ГФО, не се дължи. Декларацията може да бъде подадена единствено от Управителя (представител) на Дружеството или от изрично упълномощен за целта адвокат. От кръга на правоимащите, да подаде Декларация за липса на отчетна дейност е изключен счетоводителят. Последният има права, с нотариално заверено пълномощно да подава за обявяване съставения от него Годишен Финансов Отчет.

От началото на 30.12.2019г. съществува утвърден образец на Декларацията, като се въведе нейното еднократно, а не ежегодно подаване, в случай че вече е подадена и предприятието продължава да не извършва дейност.

 

 

 

 

Статията е актуална към дата 01.03.2023г.

 

Тази статия има информативно действие.

 

За повече информация за конкретен случай, моля свържете се с мен чрез контактната форма.