Категория статии

Изисквания при прехвърляне на дружествени дялове в ООД/ ЕООД

С няколко последващи изменения в Търговски Закон (ТЗ) на Република България (РБ), прехвърлянето на дружествени дялове в дружествата с ограничена отговорност придоби различна форма и ред.

С Държавен Вестник, бр. 105 от 2016 г., член 137 ал. 4 от ТЗ предвиди нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, на протоколите, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, за взетите решения относно:

  • приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • намаляване и увеличаване на капитала;
  • избиране на управител, определяне на възнаграждението му освобождаване от отговорност;
  • придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

По този начин законово предоставена е свободата на съдружниците/респ. Едноличния собственик на капитала, да приемат изрично за валидна писмената форма за гореизброените случаи в Дружествения акт и по този начин, нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно на протоколите не е необходимо.

В противен случай решения приети в нарушение на ал. 4 член 137 от ТЗ са нищожни.

 

Отделно, считано от 22.12.2017 г., предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

На практика, при наличие на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, предприятието не може да се прехвърли.

С изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял,

обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, се доказва от работодателя с удостоверяване по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

Законът остави празнота относно удостоверяването на това обстоятелство, което донякъде бе преодоляно с въведените по образец, утвърден на 16.02.2018г. от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика декларации за удостоверяване на гореописаните данни.

 

Статията е актуална към дата: 9 Май‘18

 

Тази статия има информативно действие.

 

За повече информация за конкретен случай, моля свържете се с мен чрез контактната форма.