Категория статии

Сфери на дейност и услуги

Услуги:

 • Предоставяне на правни съвети и консултации в сферата на Търговското право;
 • Изготвяне на документи за регистрация на дружество по Търговски закон на РБ;
 • Изготвяне на документи за учредяване, промени, прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел ( Фондация, Сдружение) по ЗЮЛНЦ;
 • Следване на процедура по прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и/или трети лица;
 • Изготвяне на документация и вписване на промени в подлежащите на вписване обстоятелства на Дружество регистрирано в Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания;
 • Регистрация на свободна професия в Регистър Булстат към Агенция по вписвания;

 • Правни консултации при сделки с недвижими имоти;
 • Проверка на правното състояние на недвижим имот;
 • Изготвяне и предоставяне на юридическа помощ при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Изготвяне на проекти на нотариален акт, пълномощни, декларации, молби във връзка с имотни сделки;
 • Комуникация и представителство пред банки и финансови институции, държавни и общински органи, нотариуси, юридически и физически лица.

 

 • Представителство пред държавни и общински органи в процедури по издаване на административни актове;
 • Консултации и изготвяне на правно становище по издаден административен акт;
 • Оспорване на административни актове по административен ред;
 • Оспорване на административни актове по съдебен ред;
 • Обжалване на наказателни постановления;
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

 

 • Предоставяне на правни консултации във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на различни видове договори;
 • Изготвяне на различни видове договори и споразумения, спогодби, съгласно българското законодателство.

 

 • Предоставяне на консултации във връзка с изискванията за виза за Република България;
 • Правни съвети относно законовите изисквания за продължително/постоянно пребиваване на територията на Република България;
 • Консултации и следване на процедура съгласно нормативните изисквания за получаване на Българско гражданство;
 • Комуникация и представителство пред държавни органи във връзка с процедура по Закона за българското гражданство.

 

Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Аз силно вярвам в ефективността на медиацията като процедура.